Past Minister

Past Ministers

The following is from the BCA 75-Year History 1899-1974  (+ additional to present)

Taishin Tanaka 1907-1915

Bunyu Nakagami 1912-1914

Ryusho Ishimaru 1915-1919

Zenyu Aoki 1919-1923

Kanryu Murakami 1921-1922

Ryugyo Fujimoto1923-1927

Tassho Yuge 1923-1925

Senju Sasaki 1923

Giyu Tofuku 1924-1929

Sensho Sasaki 1927-1933

Tansai Terakawa 1929-1933

Koshi Mikami  1933-1938

Shojo Katayama 1934-1935

Giko Abiko 1934-1939

Gibun Kimura 1935-1939

Doro Kanda 1936-1937

Yoshio Iwanaga 1936-1938

Yoshinao Ouchi 1938-1941

Enryo Unno 1939-1943

Itsuzo Kyogoku 1941

Ejitsu Hojo 1939-1959

Reichi Mori 1940-1941

Senyo Sasaki 1959-1971

Hoshin Fujikado 1959-1960

Tesshin Shibata 1961-1978

Seigen Haruo Yamaoka 1971-1981

Yoshio Hayashi 1980-1981

Masanori Ohata 1981-1996

David Matsumoto 1989-1995

Charles Kenko Hasegawa 1996-2010

Katsuya Kusunoki 2011

Yukiko Motoyoshi 2011-2020

Candice Shibata 2020-